دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

ظرفیت مغفول مانده گردشگری اقوام

تمــدن چنــد هــزار ســاله کشــورمان، میــراث گرانبهایــی بــرای مــا بــه یــادگار گذاشــته کــه هویـت ملـی مـا محسـوب مـی شـود. رنگیـن کمــان آییــن هــا و رســوم اقــوام مختلــف کــه در جــای جــای ایــن کشــور پهنــاور ســاکن هســتند مــی توانــد از جملــه مظاهــر و جلــوه هــای متعــدد ایــن میــراث بــرای کشــور مــا باشــد. آییــن هایــی کــه بــا پذیــرش دیــن مقـدس اسـام از سـوی ایرانیـان در اواخـر قرن هفتـم میـادی رنـگ و بـوی ارزشـهای والای اســامی بــه خــود گرفــت.

آداب و شــیوه هــای ســنتی زندگــی، مراســم هــا، آییــن هــا، لبــاس هــا، غذاهــای بومــی، بـازی هـای محلـی و... اقـوام مختلـف ایـران از فــارس و کــرد و تــرک گرفتــه تــا عــرب و لــر و بلــوچ و بختیــاری و ... هــر یــک مــی توانــد منبـع ارزشـمندی بـرای جـذب گردشـگر داخلی و خارجـی و رونـق صنعـت گردشـگری کشـور باشــد. البتــه ایــن در صورتــی اســت کــه از تهدیـد یکسـان سـازی هـای فرهنگـی در امان بماننــد.
ظرفیـت هایـی کـه در سـایه کـم توجهـی هـا هنــوز آن طــور کــه بایــد مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه و بالقــوه مانــده اســت. امــا بــا وجــود کــم توجهــی بــه ایــن حــوزه هنــوز هســتند گردشــگرانی کــه بــه دلیــل عاقــه خــاص خــود بــه ایــن بخــش، بازدیــد و ســیاحت در بیــن اقــوام را بــه هــر نحــوی شــده در برنامــه سفرشــان قــرار مــی دهنــد. ایــن گردشــگران حتــی در مــواردی خــود نیــز در فــرم زندگــی میزبانــان خــود شــریک شــده و تجربــه هــای زیبــا و خوبــی کســب مــی کننــد.
برگـزاری جشـنواره اقـوام ایرانـی کـه در حـال حاضــر هــم کــم و بیــش در مناطــق مختلــف برگــزار مــی شــود مــی توانــد در معرفــی ایــن جاذبــه هــا بــه گردشــگران و عاقــه منــد داخلــی و خارجــی مؤثــر باشــد.
ایجـاد امکانـات و زیرسـاخت هـای رفاهـی لازم و پذیرایـی از گرشـگران در مناطقـی کـه قابلیت هــای خــاص فرهنگــی از جملــه در برگرفتــن اقــوام و وابســته هــای آنهــا را دارد بــا توجــه بــه شــرایط محیطــی هــم مــی توانــد نظــر مسـافران را بـرای سـفر بـه چنیـن مناطقـی بـه خــود جلــب کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن نــوع ســفر هــا در صــورت برنامــه ریــزی مناســب مــی توانــد سـود اقتصـادی قابـل توجهـی را بـرای مناطـق مختلــف کشــور بــه ارمغــان آورد. بـدون شـک همـکاری بیـن بخشـی و تعامـل دســتگاههای دولتــی و مــردم نهــاد مــی توانــد تأثیــر ویــژه ای در بــه فعلیــت رســاندن ظرفیتهـای مغفـول مانـده حـوزه گردشـگری اقــوام داشــته باشــد و زمینــه ســاز ارائــه راهکارهـای نویـن بـرای معرفـی داشـته هـای اقـوام ایرانـی بـه گردشـگران داخلـی و خارجـی شــود.

انصاری (مهر)

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد