شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

جاذبه های گردشگری عشایری

بیژن فرهنگ دره‌ شوری

مرحوم اینانلو آنطور که دوست داشت زندگی کرد/اینانلو در معرفی جاذبه‌های گردشگری بیش از یک وزارتخانه موثر بود

پژوهشگر پیشکوست و هوادار محیط زیست گفت: مرحوم اینانلو سرزمین ایران و اقوام مختلفش را دوست داشت و جاذبه های گردشگری زیادی را به مردم معرفی کرد.

جاذبه های گردشگری عشایری

ظرفیت مغفول مانده گردشگری اقوام

تمــدن چنــد هــزار ســاله کشــورمان، میــراث گرانبهایــی بــرای مــا بــه یــادگار گذاشــته کــه هویـت ملـی مـا محسـوب مـی شـود. رنگیـن کمــان آییــن هــا و رســوم اقــوام مختلــف کــه در جــای جــای ایــن کشــور پهنــاور ســاکن هســتند مــی توانــد از جملــه مظاهــر و جلــوه هــای متعــدد ایــن میــراث بــرای کشــور مــا باشــد. آییــن هایــی کــه بــا پذیــرش دیــن مقـدس اسـام از سـوی ایرانیـان در اواخـر قرن هفتـم میـادی رنـگ و بـوی ارزشـهای والای اســامی بــه خــود گرفــت.