شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

محیط زیست

نجات درخت در حال نابودی منطقه عشایری فراشبند

جمعی از جوانان و بزرگان عشایری تیره هیبت لو ی قشقایی، با شعار « درختان همچون انسان ، زندگانند » به نجات درخت بنه جوان در حال مرگ در منطقه قشلاقی فراشبند ( بندریگ وخرمالو ) با بهره مندی از دانش بومی شتا فتند.