شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

دو خط کتاب

دو خط کتاب

صفحه 27 و 28 کتاب "اگر قره قاج نبود" نوشته محمد بهمن بیگی

قشقایی آنلاین/ ایام به کام ما بود. چشم انداز آینده روشن روشن و تابناک به نظر میرسید. در آیینه ی تصویرمان تصویری جز فتح و ظفر منعکس نبود. با امیدها و آرزوهای رنگارنگ، قصرهای رفیع می ساختیم. نرد میباختیم.

دو خط کتاب

دو خط کتاب

بخشی از کتاب "اگر قره قاج نبود" نوشته محمد بهمن بیگی

آغاز خوشی داشتم. از پیشتازان جوان یک حرکت سیاسی امید بخش بودم. سر فخر بر آسمان میسودم. به محفل سری ایلخانی قشقایی و تنها نماینده ی آلمان در میان عشایر ایران راه یافته بودم. در ایل بزرگ و ترک زبانی که در آن ، گفت و گوی فارسی به سختی انجام می گرفت به زبان خارجی متکلم و بلکه مترنم بودم. کلمات و جملات را با آب و تاب بر زبان راندم. یک تاز میدان بودم. احدی نبود که غلط هایم را بگیرد.