جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

در کتاب تاریخ سرگذشت مسعودی؛

تمجید ضل السلطان از محمدقلی خان قشقایی ایلخانی فارس

اگر‌چه ‌من ‌از ‌جمله ‌عقلای‌ نمره اول ‌نیستم ‌و به ‌نفهی ‌خود ‌اعتراف دارم ‌در تمام‌ عمریکه‌  خودم‌ کرده‌ ام آنچه ‌رجال ‌دولت ‌و شاهزادگان ‌بزرگ و علما و حکما دیدم ‌از هر سلسه‌ و هر طبقه٬ سه ‌نفر در همه ‌چیز‌ و همه‌ فن‌ تمام و عاقل ‌که ‌می ‌توان آانها ‌را مغز ‌انسان‌ گفت‌ به ‌نظر ‌من آمده ٬ یکی ‌‌محمد ‌قلی خان ‌ایلخانی ‌سیل ‌قشقایی ‌که ‌بسیار آدم ‌فهمیده ‌و از همه ‌چیز درست‌ است.

 دیگری ‌آقا ‌محمد ابراهیم ‌که ‌بعد ‌امین السلطان ‌شد و به ‌مقامات‌ بلند ‌رسید و سومی‌ حسینخان ‌نظام ‌الدوله ‌شاه سون‌ از ایل ‌عین ‌الوکه‌ ٫ فی‌ الواقع‌ این سه ‌نفر ‌از ‌عقلای ‌نمره ‌اول‌ دنیا ‌بودند.

منبع: تاریخ‌ سرگذشت ‌مسعودی (خاطرات ‌و زندگینامه‌ شاهزاده ظل ‌السلطان . صفحه۹۳)
تهیه متن : بابک ‌پرکم (استوار)

چاپایمیل

مجموع رتبه (1)

5 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0