جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

دو خط کتاب

تشریح‌ ذکر ‌نام سمیرم درسال ۱۲۱۰شمسی در کتاب حدائق ‌السیاحة

ذکر‌سمیرم‌: نام‌ دو بلوک ‌است سمیرم‌ اعلی‌ ‌و سمیرم‌ سفلی ‌از مضافات ‌اصفهان ‌بوده ‌اکنون از توابع ‌قمشه ‌است‌،

بیست‌ پاره قریه (دهکده) معمور دارد‌ و اکثر قرای ‌آنجا‌‌ معمور‌ و ‌دلگشا ‌بهجت فزاست ‌مردمش ‌همگی شیعه مذهب‌ و یکی‌ از‌ فرای‌ مردمش علی‌ اللهی‌ اند٬ و یکی از دهات آن پوده ‌نام ‌دارد که‌ مسکن‌ طایفه‌ چله است و ‌بزرگ ایشان‌ اقا خان و تیمور خان است ‌مردمان‌ نیک نهاد و صاف اعتقاد‌ می باشند و خالی از محامد‌ افعال ‌و ‌محاسن احوال‌ نباشند ‌٬ و هوای سیمرم‌ باعتدال ‌قریب ‌و آبش سازگار ست‌ و قاسم خان قاجار حاکم اندیار است٬ دما‌ر از‌ روزگار‌ اهالی انجا براورده و انچه از  لوازم فسق و فجور و ظلم ‌و جور بود نسبت به ‌جمهور رعایا‌ و برا‌یای انجا تقصیر نکرده الحق طرفه ‌اتش
جور بر افروخته دارد نه‌ خورد داندونه‌ کلان گذارد ٬دیگری‌ سیمرم ‌اعلی‌ بلوکی است ٬دلگشا و مشتمل‌ است‌ بر‌قرای بهجت فزا هوایش به سردی ‌مایل و ابش‌ معتدل و مردمش اکثر‌ لر ‌و ترک همگی شیعه مذهب و از مضافات کشور فارس‌ و حاکم ان دیار محمد علیخان ایلخانی و در اکثر محامد  نفسانی ‌و محاسن‌ انسانی ممتاز و در حسن سلوک و عدل‌ و داد . بر جمیع امرا عمال فارس تفوق‌ دارد ذکر احوال وی در ضمن شیراز مذکور خواهد شد.

 منبع: حدائق ‌السیاحة ‌صفحه۲۷۱

تهیه متن: بابک پرکم

چاپایمیل

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد