شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ -

Qashqai Online

دو خط کتاب تاریخ

در کتاب تاریخ سرگذشت مسعودی؛

تمجید ضل السلطان از محمدقلی خان قشقایی ایلخانی فارس

اگر‌چه ‌من ‌از ‌جمله ‌عقلای‌ نمره اول ‌نیستم ‌و به ‌نفهی ‌خود ‌اعتراف دارم ‌در تمام‌ عمریکه‌  خودم‌ کرده‌ ام آنچه ‌رجال ‌دولت ‌و شاهزادگان ‌بزرگ و علما و حکما دیدم ‌از هر سلسه‌ و هر طبقه٬ سه ‌نفر در همه ‌چیز‌ و همه‌ فن‌ تمام و عاقل ‌که ‌می ‌توان آانها ‌را مغز ‌انسان‌ گفت‌ به ‌نظر ‌من آمده ٬ یکی ‌‌محمد ‌قلی خان ‌ایلخانی ‌سیل ‌قشقایی ‌که ‌بسیار آدم ‌فهمیده ‌و از همه ‌چیز درست‌ است.

چاپایمیل